Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W HOTELU KAMENA

Hotel Kamena dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Kamena Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 50, 22-100 Chełm; NIP: 563-242-37-08

2.

celem przetwarzania jest:
a. obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
b. rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
c. realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d. świadczenie usług z zakresu rehabilitacji leczniczej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda osoby, e. marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
e. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w Hotelu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3.

dane osobowe przechowywane będą:
a. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
b. dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
c. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, nastąpiło rozliczenie podatkowe;
d. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
e. w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.
f. dotyczące ewentualnych roszczeń – do odwołania.

4.

odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. zewnętrzne biuro rachunkowe;
b. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;
c. firmy świadczące usługi marketingowe;
d. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
e. firmom świadczących usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowania informatycznego;
f. firmom transportowym i taksówkarzom  w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu;
g. kancelarie prawne;
e. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5.

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

7.

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
a. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
b. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

8.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: hotel@hotelkamena.pl

9.

w przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Hotel może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Hotel dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Hotel do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.